Ontwikkelingsperspectief

Het Ontwikkelingsperspectief is het uitgangspunt voor het onderwijs en de begeleiding van de leerling.
Bij de intake van een nieuwe leerling wordt zijn/haar voorlopige Ontwikkelingsperspectief geformuleerd, het start OPP. In het start OPP staat beschreven hoe de intake procedure is verlopen, welke afspraken er zijn gemaakt en wat de leerling gaat doen en op welk niveau. Het start OPP bevat alle relevante gegevens, in het verleden behaalde resultaten en een beschrijving van de belemmerende en bevorderende factoren. De orthopedagoog beschrijft tevens het integratief beeld op basis van het dossier met aanvullende handelingsadviezen.

Binnen zes weken na de start wordt op basis van het start OPP het Ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Dit plan bevat een inschatting van de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling voor een vastgestelde periode en beschrijft de transitie naar toekomstig maatschappelijk functioneren.
Bij het opstellen van het pedagogisch deel van het OPP wordt gebruik gemaakt van de Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL).
Het OPP wordt door de docent besproken met leerling en ouders/verzorgers. Bij het vaststellen  van het OPP aan het begin van het schooljaar wordt deze door ouders en leerlingen ondertekend. Minimaal drie maal per jaar, voor de kerst-, voorjaars- en meivakantie vindt er een coaching gesprek plaats en wordt het OPP bijgesteld. Het coaching gesprek wordt gevoerd tussen docent en leerling.
Aan het eind van het schooljaar worden het OPP en de bijstellingen geëvalueerd met docent, ouders en leerling. Er wordt dan gekeken of de doelen die aan het begin van het jaar zijn gesteld, zijn behaald. Als het nodig is wordt er ook eerder en/of vaker overlegd met ouders/verzorgers.

 

ZORGSTRUCTUUR

Onze zorgstructuur van het onderwijstraject, van aanmelding tot en met nazorg, staat beschreven in de Schoolgids van het BAP.

Iedere twee weken bespreken de docent en stagecoach samen met de zorg-coördinator de vorderingen van iedere leerling.

Het BAP werkt met het digitale leerlingvolgsysteem ESIS waarin naast de leerling- basisgegevens o.a. het lesprogramma en didactische gegevens, toets resultaten, het stageprogramma en resultaten worden opgenomen.

Regelmatig is er een gesprek met de docent/stagecoach en de ouders/verzorgers om de voortgang en het programma te bespreken. Als dat nodig is,  wordt bij deze
gesprekken tevens hulpverlening uitgenodigd.

In sommige situaties is een spoed-overleg met bijvoorbeeld hulpverlening, ouders, politie of leerplicht vereist. In dat geval neemt de zorgcoördinator of de directeur onmiddellijk contact op met betrokkenen en wordt er op zo kort mogelijke termijn een huisbezoek of afspraak gepland.