Schoolregels

Op het BAP hechten we aan een prettige en veilige leer- en werkomgeving. Het BAP is een rookvrije school. Dit houdt in dat er in en om het gebouw niet mag worden gerookt door leerlingen en personeel.
De lessen en begeleidingsuren worden georganiseerd op het BAP. Leerlingen en werknemers maken samen gebruik van dezelfde ruimtes. Ook worden op het BAP veel gasten ontvangen.
Samen leren en samen werken is het uitgangspunt, waarbij we respectvol met elkaar omgaan.

Onderstaande afspraken zijn er om samen te letten op hoe we met elkaar omgaan, zodat iedereen zich veilig voelt en weet wat er van hem/haar wordt verwacht. 

 • Leerlingen en volwassenen tonen respect voor elkaar.
 • Gebruik van geweld, dreigen, pesten of andersoortige mishandeling is verboden.
 • Het bezit/ bij zich dragen van voorwerpen die als bedreigend kunnen worden ervaren, is verboden.
 • Op tijd komen en aanwezig zijn volgens lesplanner.
 • Huiswerk en materiaal zijn in orde.
 • Na lestijd gaat de leerling meteen naar huis/elders.
 • De leerling wordt niet opgewacht of begeleid door vrienden of anderen.
 • Het bij zich hebben/gebruik van alcohol, drugs e.d. in en om het BAP en de stageplek is verboden.
 • Bij verhindering dit tijdig doorgeven.
 • Tandarts of doktersbezoek e.d. zoveel mogelijk buiten de les-/ stagetijden.
 • Niet roken in en om het gebouw.
 • Iedereen ruimt zijn eigen spullen op.
 • Eten en drinken tijdens de lesuren is niet toegestaan.
 • Jassen worden uitgedaan. Petten, capuchon etc. worden bij het binnenkomen afgedaan.
 • Computer wordt alleen voor educatieve doeleinden gebruikt.
 • Zonder toestemming wordt er geen koffie of thee gepakt. 
 • De leerling mag een mobiele telefoon mee naar school nemen. Tijdens de les blijft deze uit en is opgeborgen in het daarvoor bestemde kluisje bij de docent. Gebruik van de mobiele telefoon in het gebouw gebeurt alleen in overleg met de docent.
 • Er worden geen foto’s, filmpjes of geluidopnames gemaakt van en door leerlingen, zonder toestemming. Dit in verband met privacy.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directeur/teamleider.