Uitstroom en nazorg

UITSTROOM

De leerling kan de school verlaten als er aan de wettelijke eisen is voldaan. Er vindt altijd een “uitstroomgesprek” plaats met de zorgcoördinator en/of nazorgcoördinator, docent, transitiecoach.
Directeur, teamleider en zorgcoördinator beslissen in gezamenlijk overleg over de eventuele uitschrijvingen.

Alle leerlingen die het BAP verlaten, zijn in het bezit van een levensloop bestendig Portfolio. Een map met alle bewijsstukken van de (Eerder) Verworven Competenties (EVC), evenals de eigen CV, fotoreportages, gemaakte werkstukken, dankbetuigingen, arbeidscontracten, beoordelingsformulieren en mogelijke hulpvragen voor het toekomstig functioneren. Aan het eind van het schooljaar is er een feestelijke ceremoniële uitreiking van diploma’s en certificaten.

Het portfolio is onderdeel van het Overgangsdocument. In dit document staat eventuele ondersteuning omschreven op de arbeidsplek. Elke leerlingen die wordt ingeschreven in een VO of MBO school, verkrijgt een Onderwijskundig Rapport (OKR).

Tenslotte krijgt elke leerling die het VSO verlaat een door de minister vastgesteld VSO certificaat met daarop behaalde resultaten.

Wanneer een leerling voldoende is opgeleid om de aansluiting naar het MBO te kunnen maken, volgt een uitgebreide Warme Overdracht naar de vervolgopleiding, waarbij wordt ingegaan op de behaalde competenties (bijvoorbeeld het AKA diploma) en de mogelijke leerbelemmeringen. Het BAP schrijft deze leerling pas uit, wanneer een inschrijfbewijs van de volgende school is ontvangen.
Als de leerling een arbeidscontract heeft, geldt dit schooljaar dat indien de leerling nog geen 18 jaar is en wel in het bezit is van een indicatie voor speciaal onderwijs, het BAP deze leerling zal blijven begeleiden op de werkplek.

 

NAZORG

Wettelijk is vastgesteld dat “het bevoegd gezag van de school waar de leerling voortgezet speciaal onderwijs heeft gevolgd, in voorkomende gevallen tot twee jaar nadat de leerling die school heeft verlaten, de leerling, de werkgever of vervolgonderwijs adviseert op diens verzoek over het aansluitend vervolgonderwijs, het uitoefenen van een functie op de arbeidsmarkt en het functioneren in een vorm van dagbesteding”.

Doelstellingen nazorg
Het doel van de nazorg is uitval van de individuele leerling in (vervolg)onderwijs, werk of dagbesteding te voorkomen.
Sinds 2014 worden door (V)SO De Spinaker alle uitgestroomde leerlingen minimaal twee jaar na het verlaten van de school actief gevolgd. Dit gebeurt centraal voor de gehele Spinaker (V)SO door de nazorgcoördinator. Door middel van een digitaal volgsysteem (Attrack) wordt de uitstroombestemming middels een mail bevraagd naar de stand van zaken omtrent de oud-leerling.

Bij mogelijke uitval of vragen vanuit leerlingen/ouders en externe partijen (scholen, gemeenten e.a.) biedt de nazorgcoördinator advies of ondersteuning.
Vragen over vervolgonderwijs, werk, indicaties en aanmeldingen gemeente of UWV kunnen aan de nazorgcoördinator worden gesteld. Deze maakt gebruik van zijn netwerk om de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en/of kan zorgen dat men in contact komt met de juiste organisatie.
 

Nazorg coördinator, assessor
Henk Zandbergen
contact