Werkgeversinformatie

AFSPRAKEN EN ABSENTIE TIJDENS DE STAGE

Wij hechten aan een prettige en veilige leer- en werkomgeving.
De stage en stagebegeleidingsuren vinden plaats op het stagebedrijf. Werknemers en stagiaires maken samen gebruik van dezelfde ruimtes. Samen leren en samen werken is het uitgangspunt.
We gaan respectvol met elkaar om.
Het schoolreglement staat beschreven op de website van het BAP.

Uitgangspunt is dat de leerling alle lessen  en stagetijd volgt van zijn onderwijsprogramma. De stagedagen die een stagiair mist, worden geregistreerd zoals wettelijk voorgeschreven. Zowel het uur als de reden van afwezigheid worden bijgehouden. Als een leerling structureel stagedagen mist, heeft dat consequenties. Dit wordt door de stagecoach besproken met de leerling, ouders/verzorgers en de zorgcoördinator. Bij afwezigheid melden ouders/verzorgers de stagiair telefonisch af bij de stage-gever en de school!

ARBEIDSINSPECTIE

Jongeren mogen vanaf hun 14e vanuit school stage volgen. De volledige wet- en regelgeving met betrekking tot stages kunt u vinden in artikel 3.2 van Arbeidsomstandighedenwet en de ‘Nadere regeling voor Kinder- en jeugdarbeid’. U kunt deze documenten terugvinden op onder andere de internetpagina’s www.overheid.nl en www.arbeidsinspectie.nl .

Zowel de stagegever, de stagecoach als de ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het naleven van de regels.
De stagegever is verplicht alle gevaren op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in het bedrijf inventariseren en noteren. Elke werknemer, dus ook de stagiair, heeft het recht de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te vragen.

Onder de 16 jaar mogen jongeren de volgende werkzaamheden niet verrichten:
Zwaar werk:
a. Tillen van meer dan 10 kg.
b. Duwen of trekken van meer dan 20 kg.
c. Voortdurend werk in dezelfde houding.
Gevaarlijk en ongezond werk:
a. Het werken met, of inde omgeving van, machines waarbij brand- elektrocutie-, knel-, plet-, snij- of valgevaar bestaat (bijvoorbeeld werken met een heftruck, goederenbouwlift, cirkelzaagmachine, betonmolen, vleessnijmachine).
b. Werk waarbij ze in aanraking kunnen komen met gevaarlijks stoffen (bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen).
c. Werk waarbij persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gedragen (bijvoorbeeld bouwhelm, een stofkap, oordoppen).
Verder zijn onder meer de volgende soorten werk niet toegestaan voor jongeren onder de 16 jaar:
a. Caissière of andere werkzaamheden waarbij de jongere zelf verantwoordelijk is voor geldzaken.
b. Werken in de horeca wanneer daar alcohol wordt verstrekt.

Er zijn ook risicovolle werkzaamheden die stagiairs van 16 en 17 jaar wel mogen verrichten, maar dan ook uitsluitend onder toezicht, zodat gevaar voorkomen wordt. Deze toezichthouder moet in de gaten houden of de jongere het werk goed doet, geen gevaar loopt of gevaarlijke situaties veroorzaakt. Diegene die toezicht houdt, moet zelf goed bekend zijn met het werk dat hij zijn stagiair opdraagt. Indien de stagegever er niet in slaagt om deskundig toezicht zo te organiseren dat het gevaar bij bijzondere werkzaamheden wordt voorkomen, dan zijn de werkzaamheden alsnog verboden.

Werknemers van 16 en 17 jaar mogen –alleen onder deskundig toezicht- de volgende werkzaamheden uitvoeren:
a. Werken in een omgeving waar gevaar voor instorting bestaat.
b. Werken aan of in de buurt van hoogspanningsleidingen.
c. Werken met stoffen die kunnen ontploffen, die irriterend of bijtend zijn, of waarbij op de verpakking staat dat de stof schadelijk is met als toevoeging “onherstelbare effecten niet uitgesloten”.
d. Werken met persgassen, onder druk vloeibaar gemaakte gassen en opgeloste gassen. Dat geldt ook voor werken aan of met kuipen, bassins, leidingen of reservoirs waarin zich een of meer van deze gassen bevinden.
e. Werken met, maken of vasthouden van artikelen die kunnen ontploffen, zoals vuurwerk.
f. Het besturen van een trekker en het aan- of afkoppelen van aanhangwagens of werktuigen.
g. Werken met wilde, giftige of andere dieren die gevaar opleveren.
h. Dieren slachten in een slachthuis.
i. Aan een machine of lopende band staan waarbij de stagiair niet zelf zijn werktempo kan bepalen.

Let op: 16- en 17 jarigen mogen alleen met een trekker op de openbare weg rijden als ze een trekkerrijbewijs hebben.

Onder de 18 jaar mogen jongeren de volgende werkzaamheden niet verrichten:
a. Werken met stoffen die giftig, sensibiliserend, kankerverwekkend, mutageen en voor de voortplanting schadelijk zijn (gevaaraanduidingen horen op de verpakking van de stoffen te staan). Let op: hieronder vallen ook bestrijdingsmiddelen. Jongeren mogen pas 14 dagen na het verspuiten van bestrijdingsmiddelen op een gewas weer met dat gewas in aanraking komen.
b. Werken met stoffen die zich in het lichaam ophopen of slecht zijn voor de gezondheid.
c. Werken met biologische agentia (virussen, bacteriën) die ernstige ziekten bij mensen kunnen veroorzaken (Arbobesluit, afdeling 9, Biologische agentia, artikel 4.84, lid 3, c en d).
d. Werken aan kuipen, bassins, leidingen of reservoirs met daarin een of meer van de genoemde stoffen.
e. Werken met overdruk, zoals duiken, in een caisson en in afgesloten ruimtes.
f. Werken met toestellen die schadelijke niet-ioniserende elektromagnetische straling kunnen uitzenden, zoals sealapparatuur, lasers en radarinstallaties.
g. Werken op lawaaiige plekken. De dagelijkse blootstelling aan lawaai mag niet hoger zijn dan gemiddeld 85 dB(A). Let op: dit is een absolute norm, waarbij geen rekening wordt gehouden met de dempende werking van gehoorbeschermers.
h. Werken met apparatuur die zo trilt dat het gevaar oplevert voor de gezondheid.

DIVERSE

Bereken uw loonsubsidie mogelijkheden voor deze werknemer: http://www.subsidiecalculator.nl/ 

 

BROCHURE

Voor stage- en werkgevers is een kleine folder beschikbaar waarin bovenstaande informatie betreffende het BAP en onze leerlingen staat vermeld, de vakanties en contactgegevens van de stagecoach.

Download hier de brochure:

 

ALGEMEEN

De Spinaker is een school voor Speciaal Onderwijs aan leerlingen met psychische - en gedragsproblemen (Cluster 4). De school heeft verschillende lesplaatsen verspreid over Noord-Holland, o.a. Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn en Den Helder.
Leerlingen die niet binnen de reguliere VSO afdelingen van De Spinaker kunnen functioneren, worden begeleid op de zelfstandige nevenvestiging Bureau Arbeidsparticipatie (BAP).
Op het BAP wordt de leerling voorbereid op maatschappelijk functioneren en toegeleid naar duurzaam werk door middel van een persoonlijk traject.
Elke leerling heeft één docent en één transitiecoach als centrale regievoerder, soms is dat dezelfde persoon.
Het individuele traject is gebaseerd op een zorgvuldige intake, waarbij het eigen functioneren en mogelijkheden met iedereen is besproken. De kwaliteiten van de leerling zijn leidend. De doelen van zijn traject zijn realistisch en haalbaar. Inzicht in zijn eigen persoon en zijn vaardigheden is noodzakelijk, evenals de volledige ondersteuning vanuit ouders, woonomgeving en beschikbare zorg en hulp.
Uitgangspunten voor het individuele leerplan zijn:
• er is altijd samenhang tussen kerndoelen van onderwijs en stage. Deze koppeling van leren in theorie en leren door te doen in de praktijk staat beschreven in het Ontwikkelings-Perspectief,
• alle transitiegebieden (leren, werken, wonen, vrije tijd en burgerschap) komen aan bod in het OP.
Indien nodig wordt door middel van een assessment nader onderzoek gedaan naar mogelijkheden, motivatie en interesses van de leerling. Een assessment kan bestaan uit een arbeidsvaardigheden onderzoek, een persoonlijkheidsonderzoek of een beroeps-interessetest. Met het advies wat hieruit voortkomt kan in de juiste richting van stage/ werk/ opleiding worden gezocht.
Vaak heeft het BAP een schakelfunctie tussen school, ouders, hulpverlening, zorg en werkgever. Het BAP beschikt over een breed netwerk wat van groot belang is voor het vinden van passend werk, vervolgonderwijs of dagbesteding, maar ook voor het organiseren van effectieve zorg en hulpverlening.
 

 

STAGE

Leerlingen vanaf 14 jaar mogen 80% van de lestijd aan stage besteden. Leren werken en het opdoen van praktijkervaring is een belangrijk onderdeel van het onderwijs. Voor leerlingen van het BAP is stage verplicht en maakt deel uit van het transitietraject. Het onderwijsprogramma wordt voor een deel op de stageplek uitgevoerd.
De transitiecoach zoekt samen met de leerling naar een geschikte stageplaats. Stage is in principe onbetaald. Een stagevergoeding kan besproken worden of er is sprake van een arbeidscontract.
Als er een stageplek gevonden is, wordt een Stagecontract opgesteld met de stage-gever en het Stageplan met de voorwaarden wordt besproken.
De gegevens worden in de Leerlinggids van de stagiair ingevuld.
Geregeld is er contact met de leerling, de transitiecoach en het stagebedrijf. Regelmatig en aan het eind van de stageperiode wordt er een Stage-evaluatie formulier ingevuld.

download hier de stagevoorwaarden 

 

BRANCHEGERICHTE CURSUSSEN

Naast de vakken die de leerling in de les krijgt aangeboden, is het ook mogelijk om branchegerichte cursussen te volgen.
Branchegerichte cursussen zijn gericht op het beroep dat de stagiair wil gaan uitoefenen. Denk hierbij aan een VCA diploma of een cursus Heftruck. Als een leerling gemotiveerd is om zo’n cursus te volgen, kan hij/zij daarover met de docent en transitiecoach in gesprek gaan.